Verslag bestuursvergadering 21 juli

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Tineke Wantia, Gerrit Dekker, Bertie ten Bras, Erik Bergsma, Vanessa Lappenschaar

Afwezig met kennisgeving: Jan te Luggenhorst

Inloopspreekuur
Bestuursvergadering

– Leefbaarheid Haarlo met komst van de leefbaarheidscommissie
Aanwezigen: Emiel Kistemaker, Hugo Boom, Pieter Feenstra en Jaap van der Meulen

Stand van zaken leefbaarheid Haarlo: Onlangs is er een Facebookbericht vanuit de leefbaarheidsgroep geplaatst op social media over mogelijke bouwplannen in Haarlo.

Er is een stroomversnelling ontstaan door alle ontwikkelingen, wat we positief zien (zowel Haarlo’s Belang als Leefbaarheid)! De gemeente wil nu geen rugnummers meer met namen, maar een onderzoek/plan waarin de behoeftes van de bevolking wordt weergegeven. Hoeveel huizen in bepaalde categorieën hebben nodig, hoeveel behoefte is er? Aan de hand van de categorieën/woningen en de behoefte kunnen we een plan voorstellen aan de gemeente en stappen ondernemen.

Wat speelt er nu binnen Haarlo betreft de woonbehoefte: Er is geen doorstroming mogelijk terwijl die behoefte er wel is. Daarnaast willen jongeren graag ook in Haarlo blijven wonen maar zijn er geen starterswoningen beschikbaar. Uit inventarisatie vanuit de leefbaarheidsgroep is gebleken dat er nu geïnteresseerden in huizen van starterswoningen wonen die graag willen doorstromen naar grotere woningen. Hierdoor komen starterswoningen vrij, waardoor er doorstroming ontstaat. Doorstroom creëert juist mogelijkheden voor starters.

Op dit moment lopen er verschillende bouwprojecten voor huizen in Haarlo.
Mocht je in de toekomst interesse hebben in een (andere) woning in Haarlo, neem dan z.s.m. contact op met Hugo Boom.  (Dit kan ook middels een berichtje naar Anne Prinsen:
a.prinsen@haarlosbelang.nl)

Opening bestuursvergadering

Notulen 23 juni 2020

Is akkoord bevonden. Geen opmerkingen.

Ingekomen stukken

– Asbesttrein avond: nog 1 asbesttrein mogelijk in Berkelland. Het voorstel is om dit in Haarlo doen. Datum zal zijn: 22/23 september.

– Financieel overzicht was goedgekeurd. Dini Prinsen & Gerrit fokkers hebben het financiële jaarverslag goed bevonden. Complimenten voor onze uitbestedingen aan Hennie.

Actiepuntenlijst

Windmolens

Update: Jan Lubben heeft contact gezocht met Bertie. Jan wil met alle kernen infoavond (rode beleid) organiseren. Na de vakantie komt deze datum.

Rondvraag

Sluiting

Volgende vergadering: 15 september 19.30

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.