Verslag ledenvergadering 2022

Aanwezig: Anne Prinsen, Jan te Luggenhorst, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Gerrit Dekker, Tineke Wantia, Sanne Prinsen. 

Aanwezig leden: Lisanne Prinsen, Alie Prinsen, Arjan Prinsen, Dini Prinsen, Dinant Mengerink, Gerrit Fokkers, Henk Pardijs, Henny Grooters, Anke Veens, Niels Fokkers, Gerrit Grooters, Jannie Nijhuis, Ruud Grooters, Dick van de Belt, Henk Leever, Erik Hulshof, Martin Bisperink. 

  1. Opening 

Voorzitter heet iedereen welkom. 

  1. Voorstelronde bestuur

Omdat het twee jaar geleden is dat we een fysieke jaarvergadering hebben gehad en omdat de samenstelling is veranderd, stelt het bestuur zich opnieuw voor. De aanwezige leden stemmen in met het gewijzigde bestuur. Ronald vraagt de leden voor het beroep doen op het vinden van nieuwe bestuursleden. Tineke, Gerrit en Jan treden dit jaar af. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

  1. Verslag ledenvergadering 2021

Verslag ledenvergadering 2021 is goedgekeurd door de aanwezige leden. De ledenvergadering van 2021 was een verslag vanuit het bestuur. Destijds kon er namelijk geen ledenvergadering plaatsvinden in verband met corona. 

  1. Financieel verslag

– Verslag penningmeester

Tineke deelt financieel verslag uit. Ronald licht financieel verslag toe. Financieel verslag is goedgekeurd door aanwezige leden. 

– Verslag kascommissie (Gerrit Fokkers en Dini Prinsen)

De kascommissie heeft de rekening en verantwoording van de penningmeester onderzocht en in uitstekende orde bevonden. 

– Benoeming kascommissie

Dini Prinsen en Gerrit Fokkers hebben drie jaar lang kascommissie gedaan. We zullen twee nieuwe kascommissie leden moeten benoemen + reserve. Lisanne Prinsen en Dinand Mengerink bieden zich aan. Ronald gaat samen met Lisanne en Dinand na de jaarvergadering bespreken wie er 1 jaar bij zit en wie 2 jaar. Zodat we weer kunnen rouleren met een reservelid. Martin Bisperink biedt zich aan als reserve. 

  1. Vaststelling contributie 2022

Bestuur stelt voor om de contributie van vijf euro per huishouden te blijven hanteren. Aanwezige leden hebben geen bezwaar. Besloten wordt om dit bedrag door te voeren.

  1. Wijziging statuten + stemmen

Er is vorig jaar een nieuwe wetgeving van kracht gegaan, namelijk de WBTR. Kort samengevat is deze wet om onder andere het witwassen van geld binnen verenigingen te voorkomen. We hebben daarom de oude statuten van 1981 moeten herzien. De statuten zijn gewijzigd en gemoderniseerd. Statuten lagen ter inzage in Kulturhus. 

Eén van de wijzigingen in de statuten is dat digitaal stemmen over bestuursvoorstellen mogelijk moet zijn. Gerrit Fokkers heeft zijn twijfels over digitaal stemmen. 

Opmerking Gerrit: Hoe valideer je digitale stemmen? Mensen die niet in Haarlo wonen kunnen dan ook stemmen. Je weet zo niet of het echte stemmen zijn.
Antwoord: Gezien de toekomst moet Haarlo’s Belang deze mogelijkheid aanbieden in de statuten. Wij zijn geen voorstander om digitaal te stemmen. Maar om te voorkomen dat we op korte termijn de statuten moeten aanpassen, hebben we dit opgenomen in de nieuwe statuten.

Vraag Martin: Is bestuurstermijn wettelijk geregeld? Antwoord: Ja.

Voor een geldige stemming over de statutenwijziging moet 2/3 van de leden aanwezig zijn. Er zijn vanavond te weinig leden aanwezig. Ronald geeft aan dat er op dinsdag 3 mei om 19.30 uur een tweede ledenvergadering is in het Kulturhus met als enige agendapunt de statutenwijziging. Twee derde van het aantal leden die dan aanwezig zijn besluiten of de statuten akkoord zijn of niet. Statuten kunnen nog ingelezen worden tot 3 mei in het Kulturhus.  

  1. Vooruitblik 2022/2023

– Playcourt

De afgelopen twee jaar is een groep initiatiefnemers uit Haarlo bezig geweest met het opzetten van een multifunctioneel playcourt op Sportpark De Berkel in Haarlo. Tennisvereniging Haarlo stelt één van de twee banen beschikbaar om te transformeren tot multifunctioneel playcourt. Dit veld is geschikt voor meerdere sporten o.a. voetbal, tennis, volleybal en gehandicaptensport. 

Toelichting Henk Leever: Binnen de voetbalvereniging was er behoefte aan een playcourt. Er is veel subsidie weten binnen te halen voor de vernieuwing van de tennisbanen. Een groot probleem voor de subsidie is dat je het eerst zelf moet voorschieten. Daarna krijg je het geld pas. Meer dan 90% is al gefinancierd. Rolugro Groenlo gaat playcourt aanleggen. 27 juni wordt er gestart. Verwachting is dat Playcourt 3 weken later gerealiseerd is. We hebben wel nog vrijwilligers nodig. 

Ronald doet voorstel namens bestuur Haarlo’s Belang: We willen graag helpen met de voorfinanciering. Ons voorstel is om 5000 euro voor te schieten aan stichting Playcourt. De aanwezige leden hebben geen bezwaar.

– Opknappen speeltuin De Pas
De gemeente stelt budget beschikbaar voor het vernieuwen van speeltuinen in Haarlo. Buurtvereniging De Pas heeft zich aangemeld. Er is een groepje uit de buurt aangewezen om dit project op te zetten. De aftrap is in mei. Realisatie bij de gemeente staat op de planning voor 2023. 

– Verbetering dorpsaanzicht

Een initiatiefnemer uit Haarlo heeft als idee om de beplanting van de invalswegen van Haarlo aan te pakken. Hij gaat een plan opstellen. 

Vraag Erik Hulshof: Krijgen wij ook inspraak op het plan? 

Ronald: We zullen het plan delen op de website en Haarlo de mogelijkheid geven om te reageren op dit voorstel. 

Vraag Arjan Prinsen: Wordt Haarlo meegenomen in deze plannen? 

Actie Haarlo’s Belang: We zullen de leden meenemen in de plannen die besproken worden op 9 mei. 

– Basis reanimatiecursus

We bieden vanuit het Haarlo’s Belang reanimatiecursussen aan voor leden en niet-leden. De basis reanimatiecursus staat nu gepland voor begin mei. Bij veel animo wordt er een tweede avond georganiseerd. 

  1. Rondvraag

Dinand Mengerink → Wie is verantwoordelijk voor o.a. onderhoud van de nieuwe speeltuin op De Pas?

Antwoord: De aftrap van dit project is in mei. We zullen dit punt meenemen in een gesprek met ons contactpersoon van de gemeente.

Dinand Mengerink → Is het een optie om volgend jaar tijdens het Paasvuur koffie en thee aan te bieden?
Antwoord: Daarvoor heb je evenementenvergunning nodig. En heb je te maken met veiligheidseisen. We nemen dit punt mee in de volgende vergadering. En informeren bij Geesterens Belang hoe zij dit hebben gedaan. 

Dini Prinsen → Hoe zit het met de kerstboom tijdens de feestdagen?
Antwoord: Gemeente regelt geen kerstboom meer. Haarlo’s Belang en Geesterens Belang gaan samen kijken of we samen iets kunnen organiseren. 

Henk Leever → Misschien goed om te kijken naar een oplossing voor de kerstboom samen met de Kluntjespot.

Arjan → Drie jaar geleden zijn er werkgroepen opgezet. Wat is de status van deze werkgroepen? Ik had enige terugkoppeling verwacht tijdens deze vergadering. 

Antwoord: Terugkoppeling van de werkgroepen op de ledenvergadering was zeker goed geweest. We nemen dit mee in de voorbereiding van de volgende ledenvergadering. 

De werkgroep duurzaamheid heeft afgelopen maart bij iedereen een krantje in de brievenbus gedaan. We hebben de opgestelde brief van DET op de website geplaatst. Iedereen kon hierop reageren, maar geen reactie ontvangen.

Werkgroep leefbaarheid: In anderhalf jaar tijd is de groep in stroomversnelling gekomen door woningbouwplannen. Leefbaarheid is actief betrokken bij vergaderingen over nieuwbouwplannen in samenwerking met het Haarlo’s Belang. 

Dorpsplan Haarlo is stil komen te liggen door corona. 

Dick van de Belt → Er is in Haarlo het idee ontstaan om de skatebaan in Eibergen bij het Kulturhus neer te zetten. Hier is het bestuur van het Kulturhus niet mee eens. Jan Lubben zou bij het Kulturhus komen voor overleg, maar tot heden nog niet gebeurt.
Antwoord: De skatebaan van Eibergen is voor gevorderden. Deze zal niet in Haarlo komen. We zullen navraag doen bij ons contactpersoon van de gemeente.

Dick van de Belt → Wat is de status van de zendmast?
Antwoord: 16 mei aanstaande is er weer een rechtszitting. Het is niet duidelijk of er ook gelijk een uitspraak komt. Wij zullen Jan Lubben vragen wat de vervolgactie is vanuit gemeente bij een negatieve uitspraak. 

Arjan Prinsen → Is het een optie om een tijdelijke noodvoorziening zendmast te plaatsen.
Antwoord: Haarlo’s Belang doet navraag hierover bij Jan Lubben. 

Gerrit Fokkers → Op de website las ik dat Haarlo’s Belang geen partij is in de woningbouw bij Plan Prinsenhof. Als Haarlo’s Belang mogen jullie wel wat actiever zijn. En meepraten in de ontwikkelingen.
Antwoord: Haarlo’s Belang praat mee. Wij hebben aangedrongen op dat iedereen op de hoogte van de informatie moet zijn. We proberen in het nieuwsbericht op de website aan te geven dat adviesbureau Constabiel de avond heeft georganiseerd en conceptplannen heeft gepresenteerd. Haarlo’s Belang en leefbaarheid zijn in gesprek met projectontwikkelaar. Op dit moment ligt er alleen een conceptplan. Er is verder nog niets definitief. 

Gerrit Fokkers → Ik heb bij het Kulturhus een aantal mensen gesproken vanuit de gemeente. Hieruit kwam naar voren dat iemand van de gemeente had aangegeven dat er weinig ideeën en initiatieven uit Haarlo komen.
Antwoord: Wanneer er ideeën zijn, zowel onder jongeren als ouderen, kun je langskomen bij Haarlo’s Belang. Wanneer mensen hier opmerkingen over hebben, kunnen ze naar ons toekomen. En wanneer je ideeën hebt voor Haarlo ben je altijd vrij om tijdens het inloop halfuurtje langs te komen. Of door contact op te nemen met een van de bestuursleden. Dit gebeurt helaas vrij weinig. Het moet wel uit de gemeenschap zelf komen

Martin Bisperink → Jullie doen het hartstikke goed. Vooral in het informatie ophalen en verspreiden. Je hebt voor en tegens onder alle leden. En je moet beide partijen tevreden houden. Dit doen jullie goed.

Niels Fokkers → Wie is verantwoordelijk voor onderhoud kerkenpad?
Antwoord: Het projectgroep van het Ommetje zou onderhoud moeten doen. Hiervoor krijgen zij een vergoeding van de gemeente. Haarlo’s Belang doet navraag bij de groep.

Dick van de Belt → Zijn werkgroepen gesprekspartner met gemeente of gaat dit via Haarlo’s Belang?
Antwoord: Beide werkgroepen zijn onder de noemer van Haarlo’s Belang. Er is iemand namens Haarlo’s Belang aanwezig in de werkgroep. We krijgen regelmatig terugkoppeling. 

Erik Hulshof → Projectontwikkelaar heeft Burgers Inn gekocht. Het plan is om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.
Antwoord: We hebben contact gehad met ons contactpersoon van de gemeente. Antwoord van de gemeente is dat Burgers Inn is aangewezen als potentieel opvanglocatie. Wij proberen controle te houden op wat er komt in Haarlo. En blijven nauw in contact met de gemeente. Ons contactpersoon gaat ons op de hoogte houden.

Jan te Luggenhorst → Laten we kijken hoe we deze mensen een warm welkom kunnen geven. 

Ruud Grooters → Is de basiscursus reanimatie een verlengstuk op Hart Veilig Wonen? Ik krijg geen nieuwe oproep. Anne vraagt na bij Luud hoe dit kan. 

Ruud Grooters → 10 jaar geleden is er een beeldscherm beschikbaar gesteld vanuit De Eendracht. Deze hangt in de centrale hal van het Kultutrhus. Is het een idee om narrowcasting in Kulturhus te starten (met nieuwsberichten, sponsoring). En hiervoor dit beeldscherm te gebruiken? Samenwerking Haarlo’s Belang, Kulturhus en Kontakt?
Antwoord: Klinkt als een goed idee. Ronald stelt voor dat Ruud gebruikmaakt van de inloopavond op 3 mei, zodat we dit verder kunnen bespreken.

Ruud Grooters → Waarom hebben we geen papieren versie meer van Kontakt?
Antwoord Tineke: Reden hiervoor is dat we geen inhoud ontvangen van verenigingen in Haarlo. Alleen VrouwActief levert wat aan. Dit is te weinig.  

Martin Bisperink: Het was erg jammer dat het paasvuur al was aangestoken voor 20.30 uur.
Antwoord: We zullen hier volgend jaar extra aandacht aan besteden.  

  1. Sluiting

Ronald bedankt de leden en sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.