Verslag ledenvergadering 4 april 2016

Datum en tijd: maandag 4 april 2016 om 20:00 uur

Plaats: HCR Prinsen

Aanwezig: Gerrit Grooters (voorzitter), Pieter Zieverink (penningmeester), Marianne Hulzink (secretaris), Jannie Nijhuis, Henk-Jan Pardijs, Henk Prinsen en Peter Visser ( bestuursleden)

Aanwezig: 24 leden, te weten: Dini Prinsen, Henk Pardijs, Hetty Reinten, Henk Nijhuis, Gerrit Dekker, Gerard Grooters, Jantien Hakken, Rudy Hulzink, Annie Ligtenbarg, Jan Prinsen, Jan Freriks, Hennie Stokkers, Jan Langelaar, Ans Lappenschaar, Bertie ten Bras, Marja Waijboer, Andre Hulshof, Hanny van der Meulen, Gerry Kranenbarg, Thea van der Meijden, Bert Grooters, Henk Pardijs, Jan te Luggenhorst en Gerrit Fokkers

1. Opening

Gerrit Grooters opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn veel agendapunten, maar sommige punten kunnen als mededeling afgedaan worden. Als extra agendapunt wordt toegevoegd: 16: Problematiek Kindcentrum ’t Zunneke.

2. Verslag van de jaarvergadering van 2015

Het verslag van de ledenvergadering van 2015 heeft in Kontakt en op de website gestaan. Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag penningmeester/verslag kascommissie/benoeming nieuw kascommissielid

  • Verslag penningmeester

Pieter deelt de inkomsten/uitgaven Haarlo’s Belang 2015-2016 uit. Er is € 375 meer uitgegeven dan er binnengekomen is. De financiële positie van Haarlo’s Belang is gezond. Uit de vergadering komt de vraag of Haarlo’s Belang niet een te rijke vereniging is en of er niet meer uitgegeven moet worden. Verderop in de vergadering komt het 50-jarig bestaan van Haarlo’s Belang aan de orde. Het financiëel beleid is gericht op zorgvuldige besteding.

Het geld dat de marktkooplui betalen voor de stroom die ze gebruiken donderdagmiddag komt ten goede aan ’t Kulturhus.

  • Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid

Dini Prinsen en Geard Grooters hebben de kascontrole gedaan. De financiën worden akkoord bevonden. Dini Prinsen is aftredend omdat zij 2 jaar de kascontrole heeft gedaan. Als nieuw kascommissielid wordt de heer Jan Prinsen benoemd.

4. Bestuursverkiezing

Mevrouw Jannie Nijhuis en de heer Henk-Jan Pardijs zijn de aftredende bestuursleden. Zij worden door Gerrit bedankt en ontvangen een attentie en een bos bloemen. Als nieuwe bestuursleden worden benoemd: mevrouw Annie Ligtenbarg en de heer Bertie ten Bras. Gerrit heet Annie en Bertie welkom in het bestuur van Haarlo’s Belang.

5. Vaststelling contributie 2016

De contributie voor het jaar 2016 blijft ongewijzigd. Dit bedrag is € 5 per gezin.

6. 50-jarig bestaan Haarlo’s Belang

In de bebouwde kom en het buitengebied van Haarlo zijn flyers bezorgd in het kader van het 50-jarig bestaan van Haarlo’s Belang. Er zijn drie leeftijdscategorieën waar ideeën voor ingediend kunnen worden, waar de hele bevolking baat bij heeft. Per categorie stelt Haarlo’s Belang maximaal € 500 beschikbaar. De ideeën kunnen ingediend worden tot zondag 1 mei. De flyer komt ook in Kontakt die volgende week verschijnt.

7. Haarlo’s Belang, internet en facebook

Sinds eind 2015 heeft Haarlo’s Belang een eigen internetsite en facebookpagina te weten: https://www.haarlosbelang.nl/ en http://www.facebook.com/haarlosbelang/.

Hierdoor is de bevolking bijna direct op de hoogte van wat er speelt in en rondom Haarlo. De publicaties in Kontakt blijven ook bestaan. Vanuit de vergadering komt het idee om tijdens de ouderensoos de mensen wegwijs te maken in het hele internetverhaal. Als antwoord wordt gegeven: dien het in als idee voor het 50-jarig bestaan van Haarlo’s Belang.

8. Sociaal auto delen

Sinds woensdag 10 februari staat er een Volkswagen Up in Haarlo als pilot voor Mobiel Gedeeld. Deze pilot is voor twee jaar. De pilot wordt mede mogelijk gemaakt door steun van onder andere de provincie Gelderland. Annie Ligtenbarg is het aanspreekpunt voor Haarlo in het kader van mobiel gedeeld. Als introductie wordt een promotiefilm getoond met Hans Keuper in de hoofdrol. Er liggen ook flyers op de tafels. Na afloop van de film komt de vraag of je de auto ook een hele dag kunt huren. Dit kan. Het tarief is € 1,10 per uur en € 0,25 per gereden kilometer.

9. Onderhoud begraafplaats

In oktober 2015 is er met de verantwoordelijke medewerkers van de gemeente Berkelland en enkele bestuursleden van Haarlo’s Belang een rondgang geweest over de begraafplaats in Haarlo. Tijdens die rondgang is het achterstallig onderhoud besproken. Inmiddels is er al onderhoud geweest onder andere aan de paden, de omheining en de struiken. Vanuit de gemeente kwam de vraag of Haarlo het onderhoud niet in eigen beheer kon doen. Hierop heeft Haarlo’s Belang negatief gereageerd omdat het een algemene begraafplaats is. Het onderhoud hiervoor is de verantwoordelijkheid van de gemeente. In Gelselaar hebben ze wel ingestemd met het doen van het onderhoud in eigen beheer. Dit is een pilot voor 1 jaar.

10. Herinrichting kom Haarlo

Gerrit is vanmiddag naar de bouwkeet geweest om de voortgang te bespreken. De herinrichting verloopt volgens schema. Op sommige punten lopen ze zelfs iets voor op schema. Aan de Eibergseweg wordt meer menskracht ingezet. Vanuit de vergadering komen de opmerkingen dat het een ongeorganiseerde bende en een chaos is. De Scholtenweg ligt er ongelukkig in. De politie en de ambulancedienst weten niet wat er aan de hand is. De Bussinkdijk is ook alweer slecht. Gevraagd wordt of de paaltjes aan de Scholtenweg terug kunnen komen. Het trottoir wordt nu soms gebruikt als parkeerplaats voor de auto. Ook komt de opmerking dat we als burger zijnde ook alert moeten blijven en moeten blijven reageren op de slechte omstandigheden. Haarlo’s Belang neemt nogmaals contact op met de gemeente over de verkeersveiligheid.

Het trottoir aan de Scholtenweg is inmiddels verder doorgetrokken met grasbetontegels en de Dennendijk wordt binnenkort geëgaliseerd.

11. Buurtpreventie

Op vrijdag 22 januari is er een informatieavond geweest over buurtpreventie georganiseerd door Calle Memelink. Er hebben zich inmiddels 115 personen aangemeld voor de buurt whatsapp. Er worden ook bordjes geplaatst in Haarlo met: “Attentie Buurtpreventie.”

Gerrit benadrukt dat er gereageerd moet worden volgens de “SAAR”- methode. Signaleren-Alarmeren-Appen en Reageren.

12. AED alarmering en onderhoud

De procedure rond de AED alarmering en onderhoud was een hele tijd onduidelijk. In januari 2015 is de subsidie door de gemeente Berkelland stopgezet. Connexxion heeft afgelopen jaar de voortgang gewaarborgd. In december 2015 heeft de gemeente toch de bijdrage toegezegd voor de alarmering maar niet voor het onderhoud. Het onderhoud van de AED’s moet nu door de kernen zelf bekostigd worden. De kleine kernen van de gemeente Berkelland hadden hier geen problemen mee, de grote kernen wel. Donderdag 14 april is er een bijeenkomst in het gemeentehuis over de AED-problematiek binnen de gemeente Berkelland. Hier gaan enkele bestuursleden van Haarlo’s Belang naar toe.

13. Glasvezel buitengebied

De CIF gaat in eigen beheer en met eigen geld glasvezel in het buitengebied aanleggen. Voorwaarde hiervoor is dat 50% van de bewoners in het buitengebied van de gemeente Berkelland voor minimaal 1 jaar een glasvezel abonnement moeten nemen. De bewoners ontvangen hier binnenkort een brief over. De aanbieders die nu al bekend zijn, zijn: Caiway, Fiber en Solcon. Er komen misschien nog meer aanbieders.

14. Midzomerwandeltocht 2016

De midzomerwandeltocht 2016 wordt gehouden op zondag 26 juni. Er kan gekozen worden uit 10-15 en 20 kilometer en de start is vanaf 09:00 uur vanaf ’t Kulturhus.

15. Verslag overleg kleine kernen gemeente Berkelland

Donderdag 14 januari was er kleine kernen overleg in Beltrum. Binnen de gemeente Berkelland was Frank Evers de contactpersoon voor Haarlo. Frank heeft zich in december 2015 ziek gemeld en werkt inmiddels niet meer voor de gemeente. De huidige contactpersonen voor Haarlo zijn: Jan Lubben en Wouter Swam (trainee). Enkele bespreekpunten tijdens deze vergadering waren: -Glasvezel buitengebied, -AED-problematiek, -OZB Kulturhuze

Mobiele bereikbaarheid: Deze is in veel kleine kernen slecht. Er zijn mogelijkheden met betrekking tot extra masten. Peter is hier mee bezig. Het heeft onze aandacht.

Behoud basisscholen is in veel kleine kernen een probleem. Er is gesproken over het toestaan van woningbouw in lege kantoorpanden en schuren.

16. Problematiek kindcentrum ’t Zunneke

Vorige week is bekend geworden dat kindcentrum ’t Zunneke per 1 juni sluit. Dit geldt voor zowel de buitenschoolse opvang ( BSO ), als de peuterspeelzaal. Hierdoor wordt de toestand nog zorgelijker in Haarlo. De grootste uitgaven zijn de salarissen van de personeelsleden. In Noordijk wordt de peuterspeelzaal gerund door vrijwilligers. Er is een brief ontvangen van ’t Belhameltje uit Beltrum. Deze verzorgt in Beltrum de BSO en de peuteropvang. Ze komen volgende week dinsdag 12 april naar Haarlo voor een inventarisatie. Het is belangrijk dat de kinderen in Haarlo blijven. Ans Lappenschaar houdt Haarlo’s Belang op de hoogte wat betreft de ontwikkelingen.

17. Rondvraag

Gerrit Fokkers Kunnen er op plan “De Mölle” geen tijdelijke woningen komen voor vluchtelingen (gezinnen) met een permanente verblijfsstatus.

Gerrit Dekker Het stichtingsbestuur van de Kluntjespot biedt de Haarlose bevolking een gratis optreden aan van Gery Groot Zwaaftink op zaterdag 23 april aanstaande.

Verder is de Kluntjespot ook beschikbaar voor het sluiten van het burgerlijk huwelijk.

Hanny van der Meulen Kan er bij het paasvuur geen hapje en drankje verkocht worden. Dit wordt meegenomen voor het jaar 2017.

18. Sluiting

Gerrit bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Met vriendelijke groeten,
Marianne Hulzink,
Bestuur Haarlo’s Belang.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.